ប្រភេទគណនី

ប្រភេទគណនី

STEP 01
Submit your details
STEP 02
Fund your account
STEP 03
Upload your ID
STEP 04
Start trading!
បើ​កគណនី​មួយ។

ឯកសារតម្រូវ​សម្រាប់​គណនី

 1. លិខិតឆ្លងដែន ឬ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល (សេចក្តីចម្លង​ទំព័រ​មុខ និង​ក្រោយ)។
 2. ភស្តុតាងបញ្ជាក់​អាសយដ្ឋាន​ទីលំនៅ (វិក្កយបត្រ​ដែល​មាន​ចុះកាលបរិច្ឆេទ​ក្នុង​រយៈពេល 3 ចុងក្រោយ ​ដូចជា វិក្កយបត្រ​ទូរសព្ទ វិក្កយបត្រ​ប័ណ្ណ​ឥណទាន ឬ​វិក្កយបត្រ​ធានារ៉ាប់រង)។
 1. លិខិតឆ្លងដែន ឬ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល (សេចក្តីចម្លង​ទំព័រ​មុខ និង​ក្រោយ)។
 2. ភស្តុតាងបញ្ជាក់​អាសយដ្ឋាន​ទីលំនៅ (វិក្កយបត្រ​ដែល​មាន​ចុះកាលបរិច្ឆេទ​ក្នុង​រយៈពេល 3 ចុងក្រោយ ​ដូចជា វិក្កយបត្រ​ទូរសព្ទ វិក្កយបត្រ​ប័ណ្ណ​ឥណទាន ឬ​វិក្កយបត្រ​ធានារ៉ាប់រង)។
 3. លិខិតឆ្លងដែនទី២ ឬ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល (សេចក្តីចម្លង​ទំព័រ​មុខ និង​ក្រោយ)។
 4. ភស្តុតាងបញ្ជាក់​អាសយដ្ឋាន​ទីលំនៅ​ទី២ (វិក្កយបត្រ​ដែល​មាន​ចុះកាលបរិច្ឆេទ​ក្នុង​រយៈពេល 3 ចុងក្រោយ ​ដូចជា វិក្កយបត្រ​ទូរសព្ទ វិក្កយបត្រ​ប័ណ្ណ​ឥណទាន ឬ​វិក្កយបត្រ​ធានារ៉ាប់រង)។
 1. លិខិតបញ្ជាក់​ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (សេចក្តីចម្លង)
 2. ភស្តុតាងបញ្ជាក់​អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន (វិក្កយបត្រ​ដែល​មាន​ចុះ​កាលបរិច្ឆេទ​ក្នុង​រយៈពេល 3 ខែ​ចុងក្រោយ​ ​ដូចជា វិក្កយបត្រ​ទូរសព្ទ របាយការណ៍​ធនាគារ វិក្កយបត្រ​សេវាសាធារណៈ​)
 3. បញ្ជី​ឈ្មោះ​នាយកក្រុមហ៊ុន និង​ម្ចាស់ភាគហ៊ុនលើសពី 10%។
 4. លិខិតឆ្លងដែន ឬ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល និង​ភស្តុតាងបញ្ជាក់​អាសយដ្ឋាន​ទីលំនៅ​សម្រាប់​ឈ្មោះ​នាយក និង​ម្ចាស់ភាគហ៊ុន​នីមួយៗ ​ដែល​មានរៀបរាប់ក្នុង​ផ្នែក​ទី 3។
 5. LEI (Legal Entity Identifier)
 6. ក្នុង​ករណី​នៃ​អាណត្តិព្យាបាលភាព ​សូម បង្ហោះសេចក្តីចម្លង​នៃ​លិខិតមរតក​ដែល​មាន​ការបញ្ជាក់​ត្រឹមត្រូវផង​ដែរ។
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ